Cafe Hoà Tan LionKing 4in1 Nhân Sâm

𝙽𝚑𝚊̀ 𝚜𝚊̉𝚗 𝚡𝚞𝚊̂́𝚝 : 𝙲𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚢 𝚃𝙽𝙷𝙷 𝚁𝚊𝚒𝚗𝚋𝚘𝚠 𝚅𝚒𝚎̣̂𝚝 𝙽𝚊𝚖.

Đ𝚊̣𝚝 𝙲𝚑𝚞̛́𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝙰𝚗 𝚃𝚘𝚊̀𝚗 𝚃𝚑𝚞̛̣𝚌 𝙿𝚑𝚊̂̉𝚖 𝚌𝚊̂́𝚙 𝚋𝚘̛̉𝚒 𝚃𝚘̂̉ 𝚌𝚑𝚞̛́𝚌 𝚄𝚁𝚂 𝙰𝚗𝚑 𝚀𝚞𝚘̂́𝚌